BAWIALNIA w Fabryce Sztuki fot. Iwona Baczyk Pracownia Fotograficzna2
Strona główna / Wydarzenia / Bawialnia / BAWIALNIA GENERACJI

BAWIALNIA GENERACJI

 

"BA­WIAL­NIA GENERACJI" - Kreatywna Przestrzeń dla Dzieci

 

Miej­sce: Sala A_120, Art_In­ku­ba­to­r w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3

Wiek dzie­ci: 5-11 lat 

 

Har­mo­no­gram otwar­cia “BA­WIAL­NI GENERACJI”

18 sierp­nia 2023 / pią­tek / go­dzi­na: 18:00-21:30 / ani­ma­cje w go­dzi­nach: 18:30-21:00

19 sierp­nia 2022 / so­bo­ta / go­dzi­na: 16:30-21:30 / ani­ma­cje w go­dzi­nach: 17:00-21:00

20 sierp­nia 2022 / nie­dzie­la / go­dzi­na: 10:30-21:00 / ani­ma­cje w go­dzi­nach: 18:00-20:00

25 sierp­nia 2022 / pią­tek / go­dzi­na: 17:30-22:30 / ani­ma­cje w go­dzi­nach: 18:00-22:00

26 sierp­nia 2022 / so­bo­ta / go­dzi­na: 10:00-20:30 / ani­ma­cje w go­dzi­nach: 17:30-20:30

27 sierp­nia 2022 / nie­dzie­la / go­dzi­na: 10:30-21:30 / ani­ma­cje w go­dzi­nach: 19:00-20:30

 

Wstęp w cza­sie pro­wa­dze­nia za­baw ani­ma­cyj­nych: 25 zł za dziec­ko / opła­ta do­ty­czy opie­ki nad dziec­kiem i udzia­łu dziec­ka w za­ba­wach ani­ma­cyj­nych, pod­czas trwa­nia jed­ne­go spek­ta­klu / ko­niecz­na wcze­śniej­sza re­zer­wa­cja miejsc

Wstęp poza cza­sem pro­wa­dze­nia za­baw ani­ma­cyj­nych: wol­ny, bez­płat­ny / dzie­ci mu­szą po­zo­sta­wać pod opie­ką ro­dzi­ców lub do­ro­słych opie­ku­nów / bez ko­niecz­no­ści re­zer­wa­cji miejsc

 

IN­FOR­MA­CJE O BA­WIAL­NI

 

Pod­czas te­go­rocz­nej edy­cji Fe­sti­wa­lu Re­tro­per­spek­ty­wy mo­żesz obej­rzeć spek­takl, pod­czas gdy Two­je dziec­ko bę­dzie kre­atyw­nie spę­dzać czas pod opie­ką do­świad­czo­nych ani­ma­to­rek i ani­ma­to­rów te­atral­nych, bio­rąc udział w prze­róż­nych za­ba­wach. Nawiązując do tegorocznego tematu Festiwalu, jakim są “GENERACJE”, chcemy zaproponować najmłodszym uczestnikom festiwalu podróż wehikułem czasu do lat młodości ich rodziców i dziadków. Oprócz zabawek i sprzętów plastycznych dzieci będą mogły poznać zabawy i gry podwórkowe w jakich brali udział ich rodzice oraz współtworzyć małą wystawę złożoną z tajemniczych przedmiotów i zdjęć.


W naszej "BAWIALNI GENERACJI" znajdziecie przedmioty, gry i zabawy łączące wszystkie pokolenia.

 

Za­pra­sza­my ro­dzi­ców z dzieć­mi w wie­ku od 5 do 11 roku ży­cia. 

 

 

UWA­GA!

 • Ani­ma­to­rzy zaopiekują się dzieć­mi i pro­wa­dzą za­ba­wy ani­ma­cyj­ne je­dy­nie pod­czas trwa­nia spek­ta­kli.
 • Ani­ma­to­rzy nie opie­ku­ją się dzieć­mi i nie pro­wa­dzą za­baw pod­czas trwa­nia warsz­ta­tów i kon­cer­tów.

 

 

WAŻ­NE IN­FOR­MA­CJE

 • Koszt opie­ki nad jed­nym dziec­kiem pod­czas trwa­nia spek­ta­klu wy­no­si 25 zł. 
 • Licz­ba miejsc jest ogra­ni­czo­na (max. 15 dzie­ci w gru­pie). 
 • Obo­wią­zu­je wcze­śniej­sza re­zer­wa­cja miejsc. 
 • Za­pra­sza­my do "BA­WIAL­NI GENERACJI" go­dzi­nę przed roz­po­czę­ciem spek­ta­klu, a po od­biór dziec­ka naj­póź­niej pół go­dzi­ny po za­koń­cze­niu spek­ta­klu lub roz­mo­wy po­spek­ta­klo­wej.

 • Te­atr CHO­REA pro­wa­dzi za­pi­sy do "BA­WIAL­NI" od po­nie­dział­ku do piąt­ku, w go­dzi­nach 12:00-18:00:

- ma­ilo­wo:  biletyrps@gmail.com 

- te­le­fo­nicz­nie: +48 506 103 207

 

 • W ty­tu­le ma­ila na­le­ży umie­ścić ty­tuł “BA­WIAL­NIA GENERACJI”.
 • W ma­ilu pro­si­my po­dać:

- datę i ty­tuł spek­ta­klu, pod­czas któ­re­go za­mie­rza­ją Pań­stwo zo­sta­wić swo­je dziec­ko w “BA­WIAL­NI GENERACJI”

- dane dziec­ka (imię, na­zwi­sko, wiek)

- dane ro­dzi­ca lub do­ro­słe­go opie­ku­na (imię, na­zwi­sko, nu­mer te­le­fo­nu)

 

 • Te­atr CHO­REA ma­ilo­wo po­twier­dzi re­zer­wa­cję miej­sca. 
 • Sys­tem re­zer­wa­cji miejsc za­my­ka­my go­dzi­nę przed roz­po­czę­ciem spek­ta­klu.

 

 • Wstęp dla dzie­ci wraz z ro­dzi­ca­mi lub do­ro­sły­mi opie­ku­na­mi, poza cza­sem pro­wa­dze­nia ani­ma­cji jest wol­ny, bez­płat­ny. Bez ko­niecz­no­ści wcze­śniej­szej re­zer­wa­cji miejsc.

 

 • Opła­ty za opie­kę nad dzieć­mi przyj­mu­je­my wy­łącz­nie go­tów­ką, w biu­rze fe­sti­wa­lo­wym, przed po­zo­sta­wie­niem dziec­ka w "BA­WIAL­NI GENERACJI".

 

 

REGULAMIN "BA­WIAL­NI GENERACJI"

 

 1. 1. Re­gu­la­min "BA­WIAL­NI GENERACJI - Kre­atyw­nej Prze­strze­ni dla Dzie­ci" jest wy­da­ny przez Sto­wa­rzy­sze­nie Te­atral­ne CHO­REA, któ­ra jest Or­ga­ni­za­to­rem Im­pre­zy pod na­zwą: Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Te­atral­ny Re­tro­per­spek­ty­wy 2023: GENERACJE, od­by­wa­ją­cej się w dniach 18-27 sierp­nia 2023 roku, w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi.

 2. 2. Ni­niej­szy re­gu­la­min obo­wią­zu­je na te­re­nie "BA­WIAL­NI GENERACJI - Kre­atyw­nej Prze­strze­ni dla Dzie­ci", zlo­ka­li­zo­wa­nej w Fa­bry­ce Sztu­ki  w Ło­dzi, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3.

 3. 3. Dzie­ci mogą ko­rzy­stać z "BA­WIAL­NI GENERACJI - Kre­atyw­nej Prze­strze­ni dla Dzie­ci" wy­łącz­nie:

 4. a) Pod opie­ką per­so­ne­lu Or­ga­ni­za­to­ra, pod któ­rą dzie­ci po­zo­sta­wia­ne są przez ro­dzi­ców, w cza­sie trwa­nia ani­ma­cji.

 5. b) Pod opie­ką ro­dzi­ca lub peł­no­let­nie­go opie­ku­na, w go­dzi­nach otwar­cia “BA­WIAL­NI GENERACJI - Kre­atyw­nej Prze­strze­ni dla Dzie­ci". 

 6. 4. Dzie­ci mogą jeść i pić na te­re­nie "BA­WIAL­NI GENERACJI - Kre­atyw­nej Prze­strze­ni dla Dzie­ci", wy­łącz­nie w stre­fie do tego wy­zna­czo­nej. 

 7. 5. Na te­re­nie "BA­WIAL­NI GENERACJI - Kre­atyw­nej Prze­strze­ni dla Dzie­ci" za­bro­nio­ne jest:

 8. a) wno­sze­nie wła­snych na­po­jów go­rą­cych,

 9. b) ko­rzy­sta­nie ze wszyst­kich urzą­dzeń w "BA­WIAL­NI GENERACJI - Kre­atyw­nej Prze­strze­ni dla Dzie­ci" nie­zgod­nie z ich prze­zna­cze­niem,

 10. c) nisz­cze­nie kon­struk­cji, za­ba­wek oraz ele­men­tów wy­po­sa­że­nia "BA­WIAL­NI GENERACJI - Kre­atyw­nej Prze­strze­ni dla Dzie­ci",

 11. d) spo­ży­wa­nie al­ko­ho­lu, wy­ro­bów ty­to­nio­wych oraz wpro­wa­dza­nia zwie­rząt,

 12. c) wno­sze­nie przed­mio­tów nie­bez­piecz­nych.

 13. 6. Or­ga­ni­za­tor nie po­no­si od­po­wie­dzial­no­ści za rze­czy za­gu­bio­ne lub po­zo­sta­wio­ne na te­re­nie "BA­WIAL­NI GENERACJI - Kre­atyw­nej Prze­strze­ni dla Dzie­ci".

 14. 7. Or­ga­ni­za­tor jest upraw­nio­ny do usu­nię­cia z te­re­nu z "BA­WIAL­NI GENERACJI - Kre­atyw­nej Prze­strze­ni dla Dzie­ci" osób, któ­re za­cho­wu­ją się nie­zgod­nie z re­gu­la­mi­nem, lub któ­re nie prze­strze­ga­ją po­le­ceń per­so­ne­lu ob­słu­gu­ją­ce­go "BA­WIAL­NIĘ GENERACJI - Kre­atyw­ną Prze­strzeń dla Dzie­ci".

 15. 8. Or­ga­ni­za­tor oraz per­so­nel ob­słu­gu­ją­cy "BA­WIAL­NIĘ GENERACJI - Kre­atyw­ną Prze­strzeń dla Dzie­ci" nie po­no­szą od­po­wie­dzial­no­ści za bez­pie­czeń­stwo osób i dzie­ci nie­prze­strze­ga­ją­cych re­gu­la­mi­nu.

 16. 9. Praw­ni opie­ku­no­wie dzie­ci ko­rzy­sta­ją­cych z "BA­WIAL­NI GENERACJI - Kre­atyw­nej Prze­strze­ni dla Dzie­ci" po­no­szą od­po­wie­dzial­ność za szko­dy wy­rzą­dzo­ne na oso­bach i mie­niu przez swo­je dzie­ci.

 17. 10. W sy­tu­acji, gdy dziec­ko ule­gnie ja­kie­mu­kol­wiek wy­pad­ko­wi na te­re­nie "BA­WIAL­NI GENERACJI - Kre­atyw­nej Prze­strze­ni dla Dzie­ci", ani­ma­to­rzy BA­WIAL­NI zo­bo­wią­za­ni są do nie­zwłocz­ne­go po­in­for­mo­wa­nia o tym zda­rze­niu opie­ku­nów praw­nych oraz Or­ga­ni­za­to­ra.

Bawialnia RPS 2023