rps 21.08.22 panel ekologie kultury fot. agnieszka cytacka 24
Strona główna / Wydarzenia / Spotkania / Spotkanie dyskusyjne "Ekologie Kultury II. Edukacja"

Spotkanie dyskusyjne "Ekologie Kultury II. Edukacja"

 

Spotkanie dyskusyjne “Ekologie Kultury II. Edukacja” | Polska

Kurator: Janusz Adam Biedrzycki

Prowadzenie: Stanisław Godlewski

Goście: Anna Becherka (BE­CHANN), Paweł Błęcki, Agata Kędzia (Teatr Zagłębia), Małgorzata Świderek (Ośrodek Działań Ekologicznych “Źródła”) 

 

Data: 26 sierpnia 2023 / sobota

Godzina: 10:00-14:00

Miejsce: Sala C_101, Art_Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3 

Wstęp: bezpłatny / konieczna wcześniejsza rezerwacja miejsc i odbiór bezpłatnych wejściówek

Rezerwacja bezpłatnych wejściówek: od 21 lip­ca 2023 / przez in­ter­ne­to­wy FOR­MU­LARZ RE­ZER­WA­CYJ­NY

Odbiór bezpłatnych wejściówek: od 21 lipca 2023 / w biurze festiwalowym 

 

Czas trwania: 240 minut (z przerwą kawową)

Wiek uczestników: bez ograniczeń wiekowych

Panel dyskusyjny prowadzony będzie w języku polskim.

 

OPIS SPOTKANIA

 

Edukacja jest jednym z najważniejszych narzędzi do kształtowania postaw obywatelskich i podnoszenia świadomości ekologicznej. Jednym z istotnych obowiązków instytucji kultury jest właśnie edukacja, a w świetle postępującej degradacji środowiska przyrodniczego, wywołanej czynnikami antropogenicznymi - także edukacja ekologiczna.

 

Podczas kolejnego już spotkania z cyklu “Ekologii Kultury”, organizowanego przez Teatr CHOREA, chcemy w gronie specjalistek i specjalistów postawić pytania dotyczące edukacji ekologicznej. Problem zaniku bioróżnorodności na Ziemi i wyczerpywanie się jej zasobów, wymaga od nas wszystkich zmiany postaw i zachowań, a także zdecydowanego zwrotu w myśleniu. W jaki sposób namawiać nowe pokolenie do zmiany paradygmatu, przewartościowań i konkretnych działań? Jak wcześnie powinniśmy włączać edukację ekologiczną do procesu kształcenia młodych ludzi? Jakie są skuteczne metody edukacyjne, które polegają nie tylko na atrakcyjnym przekazywaniu informacji, ale także wyrabiają nowe postawy i skutecznie zachęcają do przyjmowania odmiennych wzorców?

 

W ramach spotkania odbędzie się również premiera e-booka będącego zapisem pierwszego spotkania dyskusyjnego “Ekologie Kultury”, które odbyło się w ramach zeszłorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy 2022: Początek Nowego Świata. 

 

 

INFORMACJE O UCZESTNIKACH

 

Anna Be­cher­ka (BECHANN) - upcyclingowa designerka, pro­jek­tant­ka i twór­czy­ni, wła­ści­ciel­ka mar­ki, galerii i pra­cow­ni ar­ty­stycz­nej BE­CHANN, miesz­czą­cej się w Art_inkubatorze w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, w której powstają nowoczesne obrazy, lampy, biżuteria i torby, kreowane z pasji do przetwarzania i odkrywania nowych zasobów. Z “pasji tworzenia z tego, co jest”. Wykonawczyni oryginalnych produktów, ze starych, niepotrzebnych przedmiotów, głównie z bezużytecznych przewodów i kabli. Działająca w zgodzie zasadami Zero Waste. Ab­sol­went­ka Stu­diów Po­dy­plo­mo­wych Aran­ża­cji Wnętrz na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Ło­dzi. Jej twór­czość to upcyc­ling i re­cyc­ling w jed­nym. Od­naj­du­je pięk­no i nowe funk­cjo­nal­no­ści nie­po­trzeb­nych przed­mio­tów. Daje im dru­gie, nowe ży­cie. Łą­czy ko­lo­ry, struk­tu­ry w no­wo­cze­sne kształ­ty i for­my. Prze­twa­rza­jąc to co jest, od­kry­wa ob­fi­tość nie­do­ce­nio­nych za­so­bów. Dzie­li się tym, pro­wa­dząc warsz­ta­ty, two­rząc, pre­zen­tu­jąc i sprze­da­jąc swo­je pra­ce. Tym sa­mym wpro­wa­dza zmia­nę w spo­so­bie ży­cia. Prze­twa­rza set­ki me­trów zu­ży­tych ka­bli, aby nadać im od­mien­ną for­mę i war­tość. Jest to dzia­ła­nie pro­eko­lo­gicz­ne, z uwa­gi na wy­ko­rzy­sta­nie za­le­wa­ją­cych nas kom­pu­te­ro-śmie­ci, wska­zu­ją­ce na to, że ist­nie­je moż­li­wość two­rze­nia bi­żu­te­rii, przed­mio­tów wy­po­sa­że­nia wnętrz, czy też co­dzien­ne­go użyt­ku, na ba­zie su­row­ców zde­fi­nio­wa­nych przez nas jako „śmie­ci”. Chce, aby jej pra­ce za­chę­ca­ły do zmia­ny sche­ma­tu po­strze­ga­nia od­pa­dów jako bez­u­ży­tecz­ne­go su­row­ca, po­ka­zu­jąc, że kre­acja jest moż­li­wa na ba­zie ist­nie­ją­cych struk­tur, gdzie gra­ni­cą jest tyl­ko wy­obraź­nia. 

Jej pra­ce zo­sta­ły do­ce­nio­ne w kon­kur­sie Eco­Ma­de w 2016 roku, or­ga­ni­zo­wa­nym przez Aka­de­mię Sztuk Pięk­nych w Ło­dzi. Se­ria prac „Nowe Po­łą­cze­nia” zdo­by­ła pierw­sze miej­sce i na­gro­dę spe­cjal­ną od Ca­nal+. Laureatka wyróżnienia w konkursie Modopolis, dla projektantów i projektantek mody zrównoważonej. Zdobywczyni tytułu “Designer of the month” przyznawanego przez “EKO DEKO” - innowacyjną platformę upcyclingową. Współtwórczyni pracowni warsztatowej “DOM Prze-Twórców”, w Ośrodku Sztuki w Miejskiej Strefie Kultury w Łodzi. Dedykowana artystka na tegorocznym XIV Biennale we Florencji. Jej prace były pokazywane: na wystawie online w galerii Artebinaria we Florencji, na wystawie “Eksperymenty” organizowanej przez Artexpertise - Galerię Sztuki Współczesnej we Florencji, na wystawie konkursowej “Młodzi na start” w ramach Gdynia Design Days, na wystawie “Odzyskane” w Galerii Huta Sztuki w ramach wydarzeń “Sztuka do rzeczy - Design w Krakowie”. Wybrane prace zostały zakwalifikowane do publikacji w książce “Bruxelles Art Vue Volumes of Darkness 2021”. O marce BECHANN pisały magazyny: “Forbes”, “LIFE IN”, “Puls Biznesu”, “Łódź Kreuje Innowacje”, “Plast Echo”. Wyroby BECHANN uzyskały Certyfikat Rękodzieła Artystycznego w Ogólnopolskim Cechu Rzemieślników i Artystów.

 

Paweł Błęcki - urodzony w Gdańsku. Fotograf, rzeźbiarz, autor obiektów i instalacji. Doktorant na ASP w Krakowie (w pracowni dr hab. Iwony Demko). Absolwent Intermediów na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (dyplom u prof. Piotra Kurki) oraz Fotografii na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Studiował również archeologię i kulturoznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim oraz fotografię w Szkole Filmowej FAMU w Pradze. W swoich pracach porusza tematy społeczne, ekologiczne i polityczne, takie jak konsumpcjonizm, rękodzielnictwo czy arteterapia. Inicjator działań warsztatowo-partycypacyjnych, w których odtwarza tradycyjne techniki rękodzielnicze i osadza je we współczesnym kontekście. Współtwórca kolektywu atystyczno-badawczego Biuro Wspólnej Aktywności, zajmującego się zrównoważoną produkcją oraz dostępnością w polu sztuki. Współzałożyciel grupy Wspólnota Międzygatunkowa+ o charakterze artywistyczno-ekologicznym. Należał do kolektywu artystycznego Zbiór Pusty. Jego prace były pokazywane na wystawach indywidualnych, m.in.: w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku, w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, w Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy, w Galerii EL w Elblągu oraz na wystawach zbiorowych, m.in.: w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, w BWA w Zielonej Górze, w BWA w Tarnowie, w BWA we Wrocławiu, w Galerii Labirynt w Lublinie. Rozwijając swoją praktykę artystyczno-badawczą uczestniczył m.in. w programie mentorskim Studio Mistrzyni Joanny Rajkowskiej, brał udział w rezydencji artystycznej w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz był współkuratorem wystawy “Magiczne zaagażowanie” w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu, na której pokazana została twórczość i aktywność kilkudziesięciu osób z pola sztuki współczesnej i aktywizmu ukierunkowanego na ochronę przyrody.

 

Agata Kędzia (Teatr Zagłębia) - pedagożka teatru, animatorka kultury, performatyczka. Studiowała kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i performatykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jako autorka koncepcji, koordynatorka i prowadząca zajęcia, współtworzy projekty z zakresu pedagogiki teatru w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. Pisze artykuły, tropi związki pomiędzy sztuką i edukacją, współtworzy projekty twórcze aktywizujące dzieci, młodzież i dorosłych. Miłośniczka teatru tworzonego z myślą o młodej widowni. Za pracę „Trudna sztuka dorastania. Wydarzenia performatywne dla nastoletniej publiczności” otrzymała III nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu wiedzy o teatrze, organizowanym przez Instytut Teatralny w Warszawie (2021). Współautorka spektakli: “spektakl, który nie powstał” (premiera w Instytucie im. J. Grotowskiego w 2021), “musimy już kończyć” (premiera w lokalu w Bytomiu w 2022).

 

Teatr Zagłębia - jest samorządową instytucją artystyczną. Jego misją jest dbanie o rozwój kulturalny mieszkańców regionu poprzez tworzenie i prezentację spektakli teatralnych oraz realizowanie działań o charakterze edukacyjno-społecznym. Każde wydarzenie jest wyjątkowym spotkaniem z widzami. To jeden z niewielu teatrów Polsce, który tak dużą wagę przykłada do rozwijania refleksji na temat ekosystemów, w których funkcjonuje. Poprzez codzienne praktyki podejmowane w miejscu pracy, zespół Teatru Zagłębia pragnie minimalizować negatywny wpływ na najbliższe środowisko - naturalne i społeczne.

 

Małgorzata Świderek (Ośrodek Działań Ekologicznych “Źródła”) - współzałożycielka i prezeska zarządu Ośrodka Działań Ekologicznych “Źródła”. W “Źródłach” od zawsze zajmuje się edukacją. Obecnie przede wszystkim odpowiada na pytania współpracowniczek i współpracowników, szkoli edukatorów i nauczycieli, tworzy materiały dydaktyczne, wymyśla projekty i programy edukacyjne. Autorka i współautorka ponad 50 publikacji z zakresu edukacji ekologicznej i edukacji globalnej. Kieruje Ośrodkiem Edukacji i Kultury Ekologicznej. Absolwentka antropologii społecznej, pochłonęła ją edukacja globalna. W wolnych chwilach szyje broszki z filcu, wycina z gumek stemple i napisy z gazet, chodzi po lesie, czyta.

 

Ośrodek Działań Ekologicznych “Źródła” - od 25 lat zajmuje się szeroko rozumianą edukacją ekologiczną, przyrodniczą, globalną i obywatelską. Misją “Źródeł” jest stałe zwiększanie stopnia świadomości ekologicznej społeczeństwa, poprzez aktywną edukację, realizowaną głównie poprzez warsztaty dla dzieci i młodzieży, szkolenia dla nauczycieli i edukatorów, edukację terenową, ogólnopolskie projekty informacyjne. Dzielimy się naszym doświadczeniem prowadząc szkolenia dla nauczycieli i edukatorów oraz szkoły trenerów, tworząc i wydając materiały edukacyjne, wspierając inne organizacje i instytucje w tworzeniu i realizowaniu programów edukacyjnych, lobbując na rzecz lepszej edukacji, inicjując projekty i działania takie jak np. ogólnopolski Dzień Pustej Klasy. Badamy i analizujemy dostępność i jakość edukacji ekologicznej i globalnej oraz piszemy rekomendacje. Łączymy edukatorów i wymieniamy się wiedzą. Zapraszamy do wspólnego działania.

 

Stanisław Godlewski - doktor nauk humanistycznych, pracuje w Instytucie Sztuki PAN. Krytyk teatralny, redaktor „Pamiętnika Teatralnego". Zajmuje się historią teatru XX wieku i teatrem współczesnym.

 

Janusz Adam Biedrzycki - kurator spotkania. Aktor, tancerz, choreograf, instruktor teatralny, reżyser. Absolwent Wydziału Humanistycznego, specjalizacja: Kulturoznawstwo, Folklorystyka i Etnologia, Teatrologia i Filmoznawstwo na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent Zarządzania Kulturą, Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestnik kursu “Pedagog w Teatrze” organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Współzałożyciel i członek Teatru CHOREA. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach: 2010 i 2014, a także Urzędu Miasta Łodzi w latach: 2013, 2017 i 2022. Współ­twór­ca pod­ręcz­ni­ka “Tre­ning fi­zycz­ny ak­to­ra - od dzia­łań in­dy­wi­du­al­nych do ze­spo­łu” (2015), stwo­rzo­ne­go we współ­pra­cy z PWS­FTViT, przy wspar­ciu NIMiT.  Od 2007 roku instruktor i edukator w Fabryce Sztuki, autor wielu warsztatów i projektów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Pomysłodawca i realizator cyklu warsztatów interdyscyplinarnych “Laboratorium Kreatywnego Działania” (edycje: 2019, 2020, 2021). Założyciel i lider Senioralno-Młodzieżowej Grupy Teatralnej CHOREA. Od 2022 roku członek Związku Artystów Scen Polskich. Kurator spotkań dyskusyjnych: “Ekologie Kultury” w 2022 roku, oraz  “Ekologie Kultury II. Edukacja” w 2023 roku.