www 1200675 3
Strona główna / Wydarzenia / Warsztaty / Wszystko można

Wszystko można

“Wszystko można” - warsz­ta­ty plastyczne dla do­ro­słych | Pol­ska

Pro­wa­dze­nie: Jola Królicka

 

Czas trwa­nia: 150 mi­nut

Wiek uczest­ni­ków: 18+

Na warsz­ta­ty pro­si­my o za­ło­że­nie wy­god­ne­go stro­ju, któ­ry moż­na po­bru­dzić i wy­god­ne­go obu­wia.

Warsz­ta­ty będą pro­wa­dzo­ne w ję­zy­ku pol­skim.

 

Data: 25 sierp­nia 2023 / piątek

Go­dzi­na: 17:00-19:30

Miej­sce: Sala C_101, Art_In­ku­ba­tor w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi

Wstęp: bez­płat­ny / ko­niecz­na wcze­śniej­sza re­zer­wa­cja miejsc i od­biór bez­płat­nych wej­śció­wek

Re­zer­wa­cja bez­płat­nych wej­śció­wek: przez in­ter­ne­to­wy FOR­MU­LARZ RE­ZER­WA­CYJ­NY

Od­biór bez­płat­nych wej­śció­wek: w biu­rze fe­sti­wa­lo­wym 

 

OPIS WARSZ­TA­TÓW

 

Wszystko można! Można się bawić i można wygłupiać. Można na żarty i można na serio. Można z plastikiem i można w drewnie. Można samemu i ze znajomymi. Można dla relaksu i można z ciekawości.

 

 

IN­FOR­MA­CJE O PRO­WA­DZĄ­CEJ

  

Jola Kró­lic­ka - ar­tyst­ka, pla­stycz­ka, pe­da­goż­ka, re­ali­za­tor­ka wie­lu sce­no­gra­fii do kon­cer­tów i even­tów, ry­sow­nicz­ka. Zaj­mu­je się rę­ko­dzie­łem ar­ty­stycz­nym, pro­wa­dzi edu­ka­cyj­no-in­te­gra­cyj­ne warsz­ta­ty pla­stycz­ne dla dzie­ci i mło­dzie­ży peł­no­spraw­nej i z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. Pro­wa­dzi za­ję­cia pla­stycz­ne dla dzie­ci i mło­dzie­ży w Ośrodku Sztuki MSK w Łodzi oraz ro­dzin­ne, mię­dzy­po­ko­le­nio­we warsz­ta­ty pla­stycz­ne w ra­mach pro­gra­mu "Twór­cze Warsz­ta­ty w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi". Jako ilu­stra­tor­ka współ­two­rzy pro­gram TVP pt. "Su­peł­ko­we ABC", skie­ro­wa­ny do dzie­ci nie­do­sły­szą­cych. Au­tor­ka sce­no­gra­fii do spek­ta­kli "Żar­ty Te­atral­ne" (2018), "Mia­sto" (2019), "Rój. Se­kret­ne ży­cie spo­łecz­ne" (2019), "iGe­ne­ra­tion?" (2020), "Sklep z do­brym hu­mo­rem" (2021), "Księ­gi nie­po­ko­ju / Sta­ni­sław / An­to­ni / Fer­nan­do" (2023), zre­ali­zo­wa­nych w Te­atrze CHO­REA