Regulamin imprezy

Strona główna / Informator / Regulamin imprezy

 

W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO), wchodzącym w życie 25 maja 2018 roku, prosimy o zapoznanie się z regulaminem Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy 2023: GENERACJE. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2024 roku.

  

REGULAMIN IMPREZY

pod nazwą: Międzynarodowy Festiwal Teatralny

Retroperspektywy 2024

odbywającej się: w Fabryce Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3

w dniach: 23 sierpnia - 1 września 2024I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: "Regulaminem") został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 roku, o bezpieczeństwie imprez masowych, tekst ujednolicony Dz.U. 2017 poz. 1160. (zwanej dalej: "Ustawą"), na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy pod nazwą: "Festiwal Retroperspektywy”, która odbędzie się w dniach 23 sierpnia - 1 września 2024 roku, w Fabryce Sztuki w Łodzi, (zwanej dalej: "Imprezą"), tj. przez: Stowarzyszenie Teatralne CHOREA, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Tymienieckiego 3, wpisaną do rejestru stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000194146, NIP: 7122850832 (zwaną dalej: "Organizatorem"). 

3. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad wstępu i warunków uczestnictwa w Imprezie oraz zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy, w związku z rezerwacją i zakupem biletów wstępu i karnetów oraz rezerwacją bezpłatnych wejściówek na Imprezę. 

5. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

a) "Bilet wstępu, karnet lub wejściówka" - oznacza indywidualną zgodę wejścia na Imprezę, ich posiadanie jest sprawdzane przy wejściu na Teren Imprezy.

b) "Służby Porządkowe" i „Służby Informacyjne” - oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.

c) "Teren Imprezy" - oznacza wyznaczone fragmenty terenu w Fabryce Sztuki w Łodzi, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów podanych do publicznej wiadomości przed Imprezą.

d) "Uczestnik Imprezy" - oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie na podstawie wydanego biletu wstępu, karnetu lub wejściówki. Uczestnikiem Imprezy może być także osoba małoletnia poniżej 15-tego roku życia, pod opieką osoby dorosłej, po nabyciu biletu wstępu, karnetu lub zarezerwowaniu wejściówki, zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej. Osoba małoletnia od 15-tego roku życia może uczestniczyć w imprezie samodzielnie. Rezerwacja i zakup biletów wstępu, karnetów i wejściówek nie obowiązuje w przypadku osoby małoletniej, która nie ukończyła 3 roku życia. Rodzic / dorosły opiekun osoby małoletniej poniżej 3 roku życia, ma obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego imię, nazwisko oraz wiek dziecka.

 

II. ZAKUP BILETÓW WSTĘPU I KARNETÓW, REZERWACJA I ODBIÓR BEZPŁATNYCH WEJŚCIÓWEK 

6. Bilety wstępu na wydarzenia:  

a) Można zakupić przez internet, za pośrednictwem portalu kicket.com, lub klikając przycisk "KUP BILET" na stronie www.retroperspektywy.com (płatność online).

b) Można zakupić stacjonarnie, w biurze festiwalowym (płatność gotówką oraz kar­tą - zbli­że­nio­wo, za po­śred­nic­twem kar­ty Visa, Ma­ster­card, Ame­ri­can Express, te­le­fo­nu lub ze­gar­ka; nie ma moż­li­wo­ści po­bie­ra­nia opłat przez pa­sek ma­gne­tycz­ny i chip).

7. Karnety na wydarzenia:

a) Można zakupić stacjonarnie, w biurze festiwalowym (płatność gotówką oraz kar­tą - zbli­że­nio­wo, za po­śred­nic­twem kar­ty Visa, Ma­ster­card, Ame­ri­can Express, te­le­fo­nu lub ze­gar­ka; nie ma moż­li­wo­ści po­bie­ra­nia opłat przez pa­sek ma­gne­tycz­ny i chip).

b) Kar­net upo­waż­nia do wstę­pu wy­łącz­nie na wy­da­rze­nia bi­le­to­wa­ne.

c) Kar­net nie upo­waż­nia do wstę­pu na wy­da­rze­nia z bez­płat­ny­mi wej­ściów­ka­mi oraz na warsz­ta­ty.

d) Na wy­da­rze­nia z bez­płat­ny­mi wej­ściów­ka­mi oraz na warsz­ta­ty obo­wią­zu­je osob­ny sys­tem re­zer­wa­cji miejsc, przez in­ter­ne­to­wy FOR­MU­LARZ RE­ZER­WA­CYJ­NY.

8. Bezpłatne wejściówki na wydarzenia:

a) Moż­na za­re­zer­wo­wać przez in­ter­ne­to­wy FOR­MU­LARZ RE­ZER­WA­CYJ­NY.

b) Moż­na ode­brać sta­cjo­nar­nie, w biu­rze fe­sti­wa­lo­wym.

9. Zakup biletu wstępu i karnetu oraz rezerwacja i odbiór bezpłatnej wejściówki, po zapoznaniu się z Regulaminem, są równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem się do respektowania jego postanowień.

10. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku, Kodeks wykroczeń: "Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe, albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne."

 

III. WSTĘP NA TEREN IMPREZY 

11. Wstęp na Teren Imprezy oraz do konkretnych przestrzeni festiwalowych, w których odbywają się wydarzenia festiwalowe, przysługuje osobie posiadającej bilet wstępu, karnet lub wejściówkę.

a) W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest małoletni w wieku poniżej 15 lat, może on uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej - opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej na piśmie przez opiekuna prawnego, która przy pierwszym wejściu na Imprezę w punkcie informacyjnym przekaże deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią, według wzoru opracowanego przez Organizatora.

12. Organizator zobowiązany jest, zgodnie z przepisami Ustawy, odmówić wstępu na Teren Imprezy:

a) Osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową, lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności, albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku, o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy. 

b) Osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 29 - a) - b) - c) Regulaminu.

c) Osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych, lub innych podobnie działających środków.

d) Osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych. 

e) Osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie, albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa, lub porządku publicznego.

13. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

a) Nie posiadającym biletu wstępu, karnetu, lub wejściówki.

b) W stanie wskazującym na zażycie/bycie pod wpływem alkoholu.

c) Wstanie wskazującym na zażycie/bycie pod wpływem substancji psychoaktywnych.

d) Nie przestrzegającym regulaminu Imprezy.

14. Wstęp do poszczególnych przestrzeni mają osoby legitymujące się odpowiednim Identyfikatorem.

 

IV. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA WIDZÓW

15. Przypominamy, iż w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, prosimy nie przychodzić na wydarzenia, należy pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem.

16. Prosimy, aby uczestnik/uczestniczka imprezy stosowali się do poniższych zaleceń:

a) W imprezie mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe.

17. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wymogów i zasad obowiązujących na terenie wydarzenia, w tym do stosowania się do umieszczonych oznaczeń i tablic informacyjnych, a także do wykonywania poleceń pracowników Organizatora.

18. Zasady uczestnictwa w imprezie, lub przebywania na Terenie Imprezy mogą być uzupełniane, lub zmieniane w każdym czasie.

 

V. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY

19. Wejście widzów na teren Imprezy jest możliwe na pół godziny przed planowanym wydarzeniem.

20. Podczas przebywania na terenie Imprezy należy stosować się do identyfikacji przestrzeni.

21. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez między innymi:

a) Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się odpowiednim identyfikatorem.

b) Zmianę miejsca Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.

22. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy, zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

23. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń i urządzeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

24. Zabrania się:

a) Wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy kamer, sprzętu nagrywającego audio i video, oraz sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką, oraz aparatów z zoomem optycznym powyżej 6x. Niedozwolone jest wnoszenie statywów, oraz tzw. selfiesticków, a zdjęcia muszą być robione dla celów prywatnych. Należy fotografować tak, by nie zasłaniać sceny nikomu na widowni, ani nie przeszkadzać osobom stojącym w pobliżu. Zdjęcia można wykonywać jedynie w pierwszych 10 minutach każdego z festiwalowych wydarzeń, lub według zaleceń twórców danego wydarzenia.

b) Wnoszenia, posiadania, a także używania nad Terenem Imprezy, oraz w jego bliskim otoczeniu bezzałogowych statków powietrznych, dronów, oraz innych obiektów unoszących się w powietrzu.

25. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego, albo postępowania w sprawach o wykroczenia, lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu, właściwemu ze względu na Teren Imprezy, lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego, albo postępowania w sprawach o wykroczenia, lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.

26. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

a) Stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia Imprezy.

b) Wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny, lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Imprezy.

c) Ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

27. Służby Porządkowe lub Informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

28. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni między innymi w:

a) Wzory biletów wstępu, karnetów, wejściówek, identyfikatorów i zaproszeń.

b) Inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.

29. Członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Imprezie przez:

a) Sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny bilet wstępu, karnet, lub wejściówkę.

b) Porównanie okazanego dokumentu ze wzorem.

c) Skonsultowanie obecności danej osoby z głównym koordynatorem wydarzenia.

30. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora, jakiejkolwiek działalności handlowej, lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.

 

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY

31. Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy, lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy, będzie przebywać także w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Imprezy mogą być używane światła stroboskopowe.

32. Uczestnik Festiwalu wyraża zgodę na utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych imprezy i jej kolejnych edycji na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku, Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. Z 2018 roku, poz. 1191).

33. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do zdjęć i nagrań utrwalających wizerunek Uczestnika, przysługiwać będą Organizatorowi.

34. Organizator zastrzega sobie prawo do opracowania zdjęć i nagrań oraz dokonywania montażu i retuszu podyktowanych wymogami estetyki.

35. Uczestnik wyraża niniejszym, na warunkach określonych w niniejszym paragrafie, zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku uwzględniającego wprowadzone przez Organizatora - na podstawie postanowień niniejszego ustępu - zmiany, modyfikacje, montaże, retusze.

36. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i nagraniach video, w tym na jego rozpowszechnianie. Powyższa zgoda jest niczym nieograniczona (w tym czasowo i terytorialnie) oraz upoważnia Organizatora do wielokrotnej publikacji w każdym czasie oraz wykorzystania na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, na jakich wykorzystywane będą zdjęcia i nagrania video, na których utrwalony jest wizerunek Uczestnika, a w szczególności do:

a) Rozpowszechniania wizerunku Uczestnika bez ograniczenia co do czasu lub terytorium, w tym również w zestawieniu z innymi wizerunkami, tekstami, komentarzami, opisami, lub wszelkimi innymi treściami.

b) Utrwalania i zwielokrotniania zdjęć i nagrań, na których utrwalony jest wizerunek Uczestnika, lub ich fragmentów, techniką drukarską, reprograficzną, techniką zapisu komputerowego, magnetycznego, techniką analogową, audiowizualną, cyfrową i światłoczułą, na nośnikach audiowizualnych, na kasetach wideo, DVD, na taśmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej, płycie analogowej, płycie kompaktowej, CD ROMie, CD-RW, Video CD, Mini Disc oraz odtwarzaczach MP3, lub w jakikolwiek inny sposób pozwalający na korzystanie z utworów, lub ich części, na dysku komputerowym jak i innych nośnikach, na egzemplarzach czasopism i innych wydawnictw.

c) Wprowadzania zdjęć i nagrań video, na których utrwalony jest wizerunek Uczestnika, lub ich fragmentów, do pamięci komputera lub sieci multimedialnych.

d) Wykorzystania wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach i nagraniach video, lub ich fragmentach, dla potrzeb prowadzenia promocji, w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, zewnętrznej i internetowej, na stronach i domenach internetowych oraz serwisach mobilnych, gadżetach i materiałach promocyjnych, itp.

e) Wykorzystania (w tym rozpowszechniania) wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach i nagraniach video, lub ich fragmentach, poprzez ich publiczne wykonanie, wyświetlenie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie, także w sieciach telekomunikacyjnych telefonii ruchomej, lub stacjonarnej, oraz sieciach IP, w tym przekazy tekstowe (sms) oraz wizualne (mms).

37. W myśl art. 81 ust. 2, Uczestnik zwalnia Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich.

38. Jeśli uczestnik nie wyraża zgody na publikacje swojego wizerunku, zobowiązany jest poinformować Organizatora o tym fakcie mailowo: na adres chorea@chorea.com.pl, lub listem poleconym na adres: Stowarzyszenie Teatralne CHOREA ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź, z dopiskiem „Usunięcie danych - wizerunek”. Wówczas Organizator dokona anonimizacji wizerunku osoby na zdjęciu, lub usunie zdjęcie, jeśli anonimizacja spowodowałaby znaczący ubytek w kompozycji lub przekazie zdjęcia. Uczestnik w żądaniu usunięcia wizerunku musi zawrzeć informacje pozwalające na dokonanie identyfikacji go na fotografii celem anonimizacji.

39. Jednocześnie zaakceptowanie postanowień n/n Regulaminu oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz wizerunku przez Organizatora oraz wypełnienie przez Organizatora w stosunku do Uczestników obowiązku informacyjnego, o którym w art. art. 13 ust. 1 i 2, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.

40. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Stowarzyszenie Teatralne CHOREA.

41. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku Organizatora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu monitorowania stanu zdrowia uczestników w związku z epidemią koronawirusa.

42. Odbiorcą danych osobowych Uczestników mogą być: prasa, portale społecznościowe i instytucje współpracujące z Organizatorem.

43. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych Uczestnika do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

44. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udostępnienia wizerunku, zaś w zakresie związanym z monitorowaniem stanu zdrowia uczestników do czasu ustania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród uczestników festiwalu.

45. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z RODO, a także prawo do cofnięcia zgody.

46. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy Uczestnik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy. Podanie przez Uczestników danych osobowych jest konieczne w celu wzięcia udziału w Festiwalu.

47. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia.

48. Organizator zwraca nabywcom równowartość biletu wstępu lub karnetu, w przypadku odwołania imprezy. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty, odszkodowania lub zadośćuczynienia wobec posiadacza bezpłatnej wejściówki, w przypadku odwołania imprezy.

49. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu imprezy z uzasadnionych powodów, np. tj. ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się imprezy, choroba, niedyspozycja lub inna, pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora, obiektywna przyczyna, uniemożliwiająca występ wykonawcy oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia, lub życia ludzi, lub mienia, lub konieczności zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla uczestników przebiegu imprezy. Ponadto zastrzega sobie prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym, bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty. Informacja taka może być przez organizatora wysłana mailem, ogłoszona w środkach masowego przekazu, na stronie internetowej, w mediach społecznościowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za artystyczne wykonanie występu przez artystę. Posiadacz biletu wstępu, karnetu, lub wejściówki, powinien zapoznać się z rodzajem sztuki uprawianej przez danego wykonawcę i przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie uwzględnia reklamacji na tle niespełnienia artystycznych oczekiwań posiadacza biletu wstępu, karnetu, lub wejściówki. 

50. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej.

 

VII. REKLAMACJE

51. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zakończenia Imprezy, na następujący adres korespondencyjny Organizatora:

Stowarzyszenie Teatralne CHOREA
ul. Tymienieckiego 3
90-365 Łódź

52. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji składającego reklamację, a także wskazanie przyczyn reklamacji i treść żądania.

53. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. 25 i 26 i udziela odpowiedzi w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.

54. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń.

55. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Teatralne CHOREA z siedzibą w Łodzi, przy ul. Tymienieckiego 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrywania reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania odpowiedzi na reklamację. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, polegających rozpatrywaniu reklamacji. Administrator może przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, o ile nie istnieje techniczna, prawna, lub inna ważna przyczyna uzasadniająca usunięcie, zniszczenie lub anonimizację tych danych.

56. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

57. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. 

58. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.

59. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

a) Na stronie internetowej festiwalu, tj.: www.retroperspektywy.com.

b) W biurze festiwalowym na Terenie Imprezy.

60. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 51, na piśmie.

61. Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

62. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy.

63. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2024 roku, jest dostępny na stronie internetowej festiwalu, tj.: www.retroperspektywy.com.

64. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Imprezy oraz bezpieczeństwa Uczestników Imprezy. Organizator informuje o zmianach regulaminu na stronie internetowej festiwalu, tj.: www.retroperspektywy.com

 
Łódź, dnia 1 marca 2024