Bilety

Strona główna / Bilety
19:00
Księgi niepokoju. Stanisław / Antoni / Fernando

| PREMIERA | Teatr CHOREA | reżyseria: Tomasz Rodowicz | Polska
*Spek­takl tłu­ma­czo­ny na Pol­ski Ję­zyk Mi­go­wy (PJM)
*Po spektaklu zapraszamy na rozmowę z twórcami

17:00
I am OK

Charkowski Państwowy Akademicki Teatr Lalek | reżyseria: Oksana Dmitrieva | Ukraina
*Po spektaklu zapraszamy na rozmowę z twórcami

19:00
IV RP snów

Teatr Sztuka Nowa | reżyseria: Dawid Żakowski | Polska
*Po spektaklu zapraszamy na rozmowę z twórcami

17:00
Pieśń słowronka

reżyseria: Zenon Fajfer | Polska
*Po spektaklu zapraszamy na rozmowę z twórcami

19:00
Vertep

| POLSKA PREMIERA | Charkowski Państwowy Akademicki Teatr Lalek | reżyseria: Oksana Dmitrieva | Ukraina
*Po spektaklu zapraszamy na rozmowę z twórcami

20:00
Full Measures

| POLSKA PREMIERA | Livsmedlet duo | reżyseria: Sandrina Lindgren, Ishmael Falke, Idit Herman | Finlandia
*Po spektaklu zapraszamy na rozmowę z twórcami

17:00
Robot

Unia Teatr Niemożliwy | reżyseria: Marek b.Chodaczyński | Polska / Chile
*Po spektaklu zapraszamy na rozmowę z twórcami

17:00
Ściana z widokiem

Grupa Coincidentia | reżyseria: Konrad Dworakowski | Polska
*Spek­takl tłu­ma­czo­ny na Pol­ski Ję­zyk Mi­go­wy (PJM)
*Po spektaklu zapraszamy na rozmowę z twórcami

 

Karnety

  • Karnet ulgowy: 210 PLN
  • Karnet normalny: 300 PLN

* Kar­ne­ty na wy­da­rze­nia moż­na za­ku­pić:

- Od 21 lip­ca 2023 - sta­cjo­nar­nie, w biu­rze fe­sti­wa­lo­wym (płatność gotówką lub kartą/zbliżeniowo).

* Karnet upoważnia do wstępu wyłącznie na wydarzenia biletowane.

* Karnet nie upoważnia do wstępu na wydarzenia z bezpłatnymi wejściówkami oraz na warsztaty.

* Na wydarzenia z bezpłatnymi wejściówkami oraz na warsztaty obowiązuje osobny system rezerwacji miejsc - od 21 lipca 2023, przez internetowy FORMULARZ REZERWACYJNY.

 

 

Wydarzenia biletowane

* Konieczny zakup biletów: 35 zł (bilet ulgo­wy) / 45 zł (bilet nor­mal­ny).

* Bilety na wydarzenia można zakupić:

- Od 21 lip­ca 2023 - przez in­ter­net, za po­śred­nic­twem por­ta­lu kic­ket.com, lub kli­ka­jąc przy­cisk "KUP BI­LET" na stro­nie www.re­tro­per­spek­ty­wy.com (płat­ność on­li­ne).

- Od 21 lip­ca 2023 - sta­cjo­nar­nie, w biu­rze fe­sti­wa­lo­wym (płatność gotówką lub kartą/zbliżeniowo).

 

 

Wydarzenia z bezpłatnymi wejściówkami

* Konieczna rezerwacja oraz odbiór bezpłatnych wejściówek.

* Bezpłatne wejściówki na wydarzenia można zarezerwować:

- Od 21 lip­ca 2023 - przez internetowy FORMULARZ REZERWACYJNY.

- Po wy­peł­nie­niu for­mu­la­rza wy­świe­tla się ko­mu­ni­kat, któ­ry jest po­twier­dze­niem do­ko­na­nia re­zer­wa­cji.

- Nie wy­sy­ła­my osob­nej wia­do­mo­ści e-mail po­twier­dza­ją­cej re­zer­wa­cję.

* Bez­płat­ne wej­ściów­ki na wy­da­rze­nia moż­na ode­brać: 

- Od 21 lip­ca 2023 - sta­cjo­nar­nie, w biu­rze fe­sti­wa­lo­wym.

 

 

Wydarzenia bezpłatne

* Wstęp wolny, bez konieczności rezerwacji oraz odbioru wejściówek.

 

 

Biu­ro Fe­sti­wa­lo­we

* Adres: Art_Inkubator w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, budynek B, ul. Ty­mie­niec­kie­go 3, 90-365 Łódź

* Numer telefonu: +48 506 103 207

* Adres e-mail: biletyrps@gmail.com

*Czynne codziennie, od 18 do 27 sierpnia 2023 (w trakcie trwania Festiwalu):

- w piątek, 18 sierpnia, w godzinach: 15:00-21:30,
- w sobotę, 19 sierpnia, w godzinach: 15:00-19:30,
- w niedzielę, 20 sierpnia, w godzinach: 11:00-19:30,
- w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, 21, 22, 23, 24 sierpnia, w godzinach: 15:00-20:30,
- w piątek, 25 sierpnia, w godzinach: 15:00-21:30,
- w sobotę, 26 sierpnia, w godzinach: 9:00-21:00,
- w niedzielę, 27 sierpnia, w godzinach: 15:00-20:00.

 

 

Ważne Informacje

* Miejsca na wszystkie wydarzenia są nienumerowane.

* Płatność za bilety i karnety nabywane w biurze festiwalowym przyjmujemy gotówką oraz kartą (zbliżeniowo, za pośrednictwem karty Visa, Mastercard, American Express, telefonu lub zegarka; nie ma możliwości pobierania opłat przez pasek magnetyczny i chip).

* Karnet upoważniaja wyłącznie do wejścia na wydarzenia biletowane. Karnet nie upoważnia do wstępu na wydarzenia z bezpłatnymi wejściówkami oraz na warsztaty. Na wydarzenia z bezpłatnymi wejściówkami oraz na warsztaty obowiązuje osobny system rezerwacji miejsc - od 21 lipca 2023, przez internetowy FORMULARZ REZERWACYJNY.

* Do zakupu biletów i karnetów ulgowych upoważnione są osoby niepełnoletnie (do 18 roku życia), uczniowie, studenci, emeryci, renciści, osoby z niepełnosprawnościami, osoby powyżej 80 roku życia oraz osoby objęte ulgą ustawową.