ZJEM TWOJ DZEM fot.HOLLYBABA 24
ZJEM TWOJ DZEM fot.HOLLYBABA 18
ZJEM TWOJ DZEM fot.HOLLYBABA 31
ZJEM TWOJ DZEM fot.HOLLYBABA 59
ZJEM TWOJ DZEM fot.HOLLYBABA 67
ZJEM TWOJ DZEM fot.HOLLYBABA 75
ZJEM TWOJ DZEM fot.HOLLYBABA 95
ZJEM TWOJ DZEM fot.HOLLYBABA 105
ZJEM TWOJ DZEM fot.HOLLYBABA 113
Strona główna / Wydarzenia / Spektakle / Zjem twój dżem

Zjem twój dżem

 

Twórcy: Najstarsza Dziecięca Grupa Teatralna CHOREA

Reżyseria: Janusz Adam Biedrzycki, Anna Maszewska

Prowadzenie grupy: Joanna Filarska, Janusz Adam Biedrzycki

Scenariusz: Alicja Dominiak, Alicja Grabka, Adrian Łuszczek, Mikołaj Mrozicki, Igor Obrycki, Robert Obrycki, Wanda Poteraj, Pola Smulska, Jagoda Tranda, Jan Tworkowski, Weronika Wroniak

Muzyka: Grzegorz Fajngold, Najstarsza Dziecięca Grupa Teatralna CHOREA

Kostiumy: Anna Raczkowska, Janusz Adam Biedrzycki

Scenografia: Jola Królicka

Światło: Tomasz Krukowski

Dźwięk: Marcin Dobijański

Obsada: Iga Appel, Alicja Dominiak, Zosia Kędra, Mikołaj Mrozicki, Igor Obrycki, Robert Obrycki, Wanda Poteraj, Jagoda Tranda, Jan Tworkowski, Weronika Wroniak

Premiera: 18 listopada 2023, Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2023, Fabryka Sztuki w Łodzi

 

Data: 29 sierpnia 2024 / czwartek

Godzina: 19:00

Miejsce: Scena, Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3

Bilety: 20 zł (ulgowy) / 30 zł (normalny) / 40 (rodzinny: 1 dorosły + 1 dziecko)

Sprzedaż biletów: od 29 lipca 2024 / przez portal kicket.com (płatność online) / w biurze festiwalowym (płatność gotówką lub kartą/zbliżeniowo)

 

Czas trwania: 45 minut (bez przerw)

Wiek widzów: 7+

Spektakl w języku polskim

Spektakl tłumaczony na Polski Język Migowy (PJM)

Po wydarzeniu zapraszamy na rozmowę z twórcami

Rozmowę poprowadzi Małgorzata Jabłońska

Rozmowa prowadzona będzie w języku polskim

 

 

 

OPIS SPEKTAKLU

 

Spektakl "Zjem twój dżem" to historia Babci Marmolady, która mieszka na łódzkich Bałutach. Mimo, że bohaterzy to typowa, lokalna społeczność sąsiadów zamieszkująca bałucką kamienicę, tak naprawdę opowieść jest nader uniwersalna. Spokojne, sąsiedzkie relacje mieszają się z zagmatwaną zagadką kryminalną, zawierającą aspekt międzynarodowy. Klimat bałuckiego osiedla łączy się z deszczowymi, skandynawskimi kryminałami, filmami noir i aktualną problematyką ekologiczną. To historia relacji międzypokoleniowych.

 

 

INFORMACJE O TWÓRCACH

 

Dziecięce Grupy Teatralne CHOREA - od kilku lat two­rzą spon­ta­nicz­ny i moc­no im­pro­wi­zo­wa­ny te­atr, we­dług wła­snych po­my­słów. Za­ję­cia te­atral­ne od­by­wa­ją się re­gu­lar­nie, pod przewodnictwem Joanny Filarskiej oraz zaproszonych gości. Wprowadzamy dużo wspól­nej za­ba­wy i tro­chę sce­nicz­nej dys­cy­pli­ny, a tak­że pra­cę nad in­te­gra­cją gru­py i ener­gią ze­spo­ło­wą. Ideą jest by dać dzie­ciom moż­li­wość twór­czej eks­pre­sji, przy jak naj­mniej­szej in­ge­ren­cji do­ro­słych.

Zajęcia Dziecięcych Grup Teatralnych CHOREA mają na celu wy­zwo­le­nie twór­cze­go po­ten­cja­łu, drze­mią­ce­go w każ­dym mło­dym czło­wie­ku, za­po­zna­nie z kre­atyw­ną pra­cą gru­po­wą i wy­bra­ny­mi aspek­ta­mi tre­nin­gu Te­atru CHO­REA, in­te­gra­cję, oswo­je­nie z wła­snym cia­łem, pra­cą part­ner­ską i zespołową. Pra­ca ba­zuje przede wszyst­kim na kre­atyw­no­ści dzie­ci, któ­ra jest punk­tem wyj­ścia do two­rze­nia te­atru. Waż­nym aspek­tem jest roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści współ­dzia­ła­nia i budowania wza­jem­ne­go sza­cun­ku.

Zajęcia teatralne dla dzieci obej­mują: pra­cę z cia­łem, warsz­taty mu­zycz­ne, sce­no­gra­ficz­no-pla­stycz­ne, przede wszyst­kim jed­nak pra­cę z wy­obraź­nią dzie­ci. Wa­run­kiem uczest­ni­cze­nia w spotkaniach grup jest za­de­kla­ro­wa­nie obec­no­ści i sta­łe­go udzia­łu oraz radosna chęć uczest­nic­twa.

 

Najstarsza Dziecięca Grupa Teatralna CHOREA - działa od 2017 roku. Grupa współpracowała z artystami:  Januszem Adamem Biedrzyckim, Jolą Królicką, Filipem Appelem, Pawłem Korbusem, Dominiką Krzyżanowską, Patrykiem Zakrockim, Dorotą Porowską, Katarzyną Żuk, Przemysławem Buksińskim, Mateuszem Pakułą, Grzegorzem Fajngoldem, Anną Raczkowską, Januszem Szymańskim. Grupa stworzyła spektakle: "Żarty teatralne" (2018), "Miasto" (2019), "Od czasu do czasu" (2022) oraz wystawę "Pamięć" (2020).