0609 SZZP 0019M
0609 SZZP 0007M
0609 SZZP 0003M
0609 SZZP 0004M
0609 SZZP 0006M
0609 SZZP 0005M
0609 SZZP 0011M
Strona główna / Wydarzenia / Spektakle / Sceny z życia plam

Sceny z życia plam

 

Twórcy: Najmłodsza Dziecięca Grupa Teatralna CHOREA

Prowadzenie grupy i reżyseria: Wiktor Moraczewski, Joanna Filarska

Scenariusz: Wiesław Caban, Zosia Caban, Julia Chańko, Hania Dałek, Stanisław Ginalski, Misza Goncharov, Marta Kuba, Oliwia Kuba, Martyna Marasek, Ignacy Milewski, Lea Mrozicka, Emilia Osicińska, Sonja Shaya, Klaudia Wolna

Scenografia: Jola Królicka

Światło: Janusz Adam Biedrzycki

Dźwięk: Marcin Dobijański

Obsada: Wiesław Caban, Zosia Caban, Julia Chańko, Hania Dałek, Stanisław Ginalski, Misza Goncharov, Marta Kuba, Oliwia Kuba, Martyna Marasek, Ignacy Milewski, Lea Mrozicka, Emilia Osicińska, Sonja Shaya, Klaudia Wolna

Premiera: 1 grudnia 2023, Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2023, Fabryka Sztuki w Łodzi

 

Data: 30 sierpnia 2024 / piątek

Godzina: 17:00

Miejsce: Sala A_22, Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3

Bilety: 20 zł (ulgowy) / 30 zł (normalny) / 40 (rodzinny: 1 dorosły + 1 dziecko)

Sprzedaż biletów: od 29 lipca 2024 / przez portal kicket.com (płatność online) / w biurze festiwalowym (płatność gotówką lub kartą/zbliżeniowo)

 

Czas trwania: 45 minut (bez przerw)

Wiek widzów: 5+

Spektakl w języku polskim

Po wydarzeniu zapraszamy na rozmowę z twórcami

Rozmowę poprowadzi Małgorzata Jabłońska

Rozmowa prowadzona będzie w języku polskim

 

 

 

OPIS SPEKTAKLU

 

Czym żyje plama i jakie ma przygody, a przede wszystkim - jak wygląda? Będziecie mogli się tego dowiedzieć, oglądając spektakl Najmłodszej Dziecięcej Grupy Teatralnej.

 

Historie z życia plam są jak one same - dowolne, niespodziewane, spontaniczne, zaskakujące, nieprzewidywalne i o dziwnych kształtach. Autorami historii są dzieci z Najmłodszej Grupy Teatralnej CHOREA. Podczas tego teatralnego wydarzenia będziecie mogli zapoznać się zarówno z oryginalnymi komiksami opisującymi zwariowane przygody z życia plam, a także z ich szaloną sceniczną adaptacją. Zapraszamy w podróż do dziecięcej krainy wartości i wyobraźni! 

 

 

INFORMACJE O TWÓRCACH

 

Dziecięce Grupy Teatralne CHOREA - od kilku lat two­rzą spon­ta­nicz­ny i moc­no im­pro­wi­zo­wa­ny te­atr, we­dług wła­snych po­my­słów. Za­ję­cia te­atral­ne od­by­wa­ją się re­gu­lar­nie, pod przewodnictwem Joanny Filarskiej oraz zaproszonych gości. Wprowadzamy dużo wspól­nej za­ba­wy i tro­chę sce­nicz­nej dys­cy­pli­ny, a tak­że pra­cę nad in­te­gra­cją gru­py i ener­gią ze­spo­ło­wą. Ideą jest by dać dzie­ciom moż­li­wość twór­czej eks­pre­sji, przy jak naj­mniej­szej in­ge­ren­cji do­ro­słych.

Zajęcia Dziecięcych Grup Teatralnych CHOREA mają na celu wy­zwo­le­nie twór­cze­go po­ten­cja­łu, drze­mią­ce­go w każ­dym mło­dym czło­wie­ku, za­po­zna­nie z kre­atyw­ną pra­cą gru­po­wą i wy­bra­ny­mi aspek­ta­mi tre­nin­gu Te­atru CHO­REA, in­te­gra­cję, oswo­je­nie z wła­snym cia­łem, pra­cą part­ner­ską i zespołową. Pra­ca ba­zuje przede wszyst­kim na kre­atyw­no­ści dzie­ci, któ­ra jest punk­tem wyj­ścia do two­rze­nia te­atru. Waż­nym aspek­tem jest roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści współ­dzia­ła­nia i budowania wza­jem­ne­go sza­cun­ku.

Zajęcia teatralne dla dzieci obej­mują: pra­cę z cia­łem, warsz­taty mu­zycz­ne, sce­no­gra­ficz­no-pla­stycz­ne, przede wszyst­kim jed­nak pra­cę z wy­obraź­nią dzie­ci. Wa­run­kiem uczest­ni­cze­nia w spotkaniach grup jest za­de­kla­ro­wa­nie obec­no­ści i sta­łe­go udzia­łu oraz radosna chęć uczest­nic­twa.

 

Najmłodsza Dziecięca Grupa Teatralna CHOREA - pracuje od 2019 roku. Grupa współpracowała z artystami: Ola Shaya, Jola Królicka, Michał Surosz. Grupa stworzyła spektakle: "Dzień Dobry Pinky Mouse!" (2021), "O dziewczynce, która lubiła tańczyć w deszczu i spotkała pieska" (2022).