Zwierzeta Maszyny fot.HOLLYBABA 98
Zwierzeta Maszyny fot.HOLLYBABA 54
Zwierzeta Maszyny fot.HOLLYBABA 35
Zwierzeta Maszyny fot.HOLLYBABA 41
Zwierzeta Maszyny fot.HOLLYBABA 56
Zwierzeta Maszyny fot.HOLLYBABA 66
Zwierzeta Maszyny fot.HOLLYBABA 80
Zwierzeta Maszyny fot.HOLLYBABA 19
Zwierzeta Maszyny fot.HOLLYBABA 20
Zwierzeta Maszyny fot.HOLLYBABA 44
Zwierzeta Maszyny fot.HOLLYBABA 79
Strona główna / Wydarzenia / Spektakle / Zwierzęta Maszyny

Zwierzęta Maszyny

 

 

Twórcy: Starsza Dziecięca Grupa Teatralna CHOREA

Reżyseria: Michał Jóźwik

Prowadzenie grupy: Joanna Filarska

Muzyka: Michał Surosz

Kostiumy: Marta Góźdź

Światło: Tomasz Krukowski

Dźwięk: Marcin Dobijański

Obsada: Iga Appel, Dawid Będkowski, Lena Chojnacka, Helena Dałek, Emilia Grabka, Kalina Jaguszewska, Kaja Jaszewska, Nadia Koralewska, Dawid Łyczko, Joachim Mrozicki, Joanna Sarna, Antek Wójcik- Urbaniak

Premiera: 10 grudnia 2023, Przestrzenie Sztuki Łódź - Teatr 2023, Fabryka Sztuki w Łodzi

 

Data: 1 września 2024 / niedziela

Godzina: 13:00

Miejsce: Sala A_22, Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3

Bilety: 20 zł (ulgowy) / 30 zł (normalny) / 40 (rodzinny: 1 dorosły + 1 dziecko)

Sprzedaż biletów: od 29 lipca 2024 / przez portal kicket.com (płatność online) / w biurze festiwalowym (płatność gotówką lub kartą/zbliżeniowo)

 

Czas trwania: 45 minut (bez przerw)

Wiek widzów: 6+

Spektakl w języku polskim

Po wydarzeniu zapraszamy na rozmowę z twórcami

Rozmowę poprowadzi Małgorzata Jabłońska

Rozmowa prowadzona będzie w języku polskim

 

 

 

OPIS SPEKTAKLU

 

Spektakl opowiada historię zwierząt połączonych ze sprzętem gospodarstwa domowego - w jedyny, unikalny, niepowtarzalny i nieprzewidywalny sposób. Zarówno pod względem wizualnym jak i psychologicznym. To opowieści właściwe nieposkromionej, młodej wyobraźni, podsycanej przez magię i narzędzia teatru.

 

 

INFORMACJE O TWÓRCACH

 

Dziecięce Grupy Teatralne CHOREA - od kilku lat two­rzą spon­ta­nicz­ny i moc­no im­pro­wi­zo­wa­ny te­atr, we­dług wła­snych po­my­słów. Za­ję­cia te­atral­ne od­by­wa­ją się re­gu­lar­nie, pod przewodnictwem Joanny Filarskiej oraz zaproszonych gości. Wprowadzamy dużo wspól­nej za­ba­wy i tro­chę sce­nicz­nej dys­cy­pli­ny, a tak­że pra­cę nad in­te­gra­cją gru­py i ener­gią ze­spo­ło­wą. Ideą jest by dać dzie­ciom moż­li­wość twór­czej eks­pre­sji, przy jak naj­mniej­szej in­ge­ren­cji do­ro­słych.

Zajęcia Dziecięcych Grup Teatralnych CHOREA mają na celu wy­zwo­le­nie twór­cze­go po­ten­cja­łu, drze­mią­ce­go w każ­dym mło­dym czło­wie­ku, za­po­zna­nie z kre­atyw­ną pra­cą gru­po­wą i wy­bra­ny­mi aspek­ta­mi tre­nin­gu Te­atru CHO­REA, in­te­gra­cję, oswo­je­nie z wła­snym cia­łem, pra­cą part­ner­ską i zespołową. Pra­ca ba­zuje przede wszyst­kim na kre­atyw­no­ści dzie­ci, któ­ra jest punk­tem wyj­ścia do two­rze­nia te­atru. Waż­nym aspek­tem jest roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści współ­dzia­ła­nia i budowania wza­jem­ne­go sza­cun­ku.

Zajęcia teatralne dla dzieci obej­mują: pra­cę z cia­łem, warsz­taty mu­zycz­ne, sce­no­gra­ficz­no-pla­stycz­ne, przede wszyst­kim jed­nak pra­cę z wy­obraź­nią dzie­ci. Wa­run­kiem uczest­ni­cze­nia w spotkaniach grup jest za­de­kla­ro­wa­nie obec­no­ści i sta­łe­go udzia­łu oraz radosna chęć uczest­nic­twa.

 

Starsza Dziecięca Grupa Teatralna CHOREA - współpracowała z artystami: Paweł Głowaty, Jola Królicka, Filip Appel, Paweł Korbus, Dominika Krzyżanowska, Patryk Zakrocki, Dorota Porowska, Przemysław Buksiński, Mateusz Pakuła. Grupa tworzyła spektakle: "Żarty teatralne" (2018), "Miasto" (2019), "Sklep z dobrym humorem" (2021) oraz wystawę "Pamięć" (2020). Spektakl “Sklep z dobrym humorem” otrzymał wyróżnienie “Trendy 2022” - za nieszablonowe i skuteczne podejście do procesu twórczego, podczas 43. Ogólnopolskiego Festiwalu Teatru Młodych - Dziatwa 2022.