rps 26.08.23 ekologie kultury fot. agnieszka cytacka ACF 4756
rps 27.08.22 panel fot. agnieszka cytacka 4
Strona główna / Wydarzenia / Spotkania / Premiera e-booka "Ekologie Kultury II. Edukacja"

Premiera e-booka "Ekologie Kultury II. Edukacja"

 

PREMIERA

E-book “Ekologie Kultury II. Edukacja”

Po­mysł i ko­or­dy­na­cja: Ja­nusz Adam Bie­drzyc­ki

Redakcja: Zofia Smolarska

Teksty: Anna Becherka (BECHANN), Janusz Adam Biedrzycki, Paweł Błęcki, Agata Kędzia (Teatr Zagłębia), Małgorzata Świderek (Ośrodek Działań Ekologicznych “Źródła”), Stanisław Godlewski
Skład, opra­co­wa­nie gra­ficz­ne: Justyna Kasprzyk

Współpraca, transkrypcja: Karolina Jaroszewska

 

Data: 25 sierpnia 2024 / niedziela

Godzina: 12:00-16:00

Miejsce: Sala C_101, Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3

Wstęp: bezpłatny / konieczna wcześniejsza rezerwacja bezpłatnych wejściówek

Rezerwacja bezpłatnych wejściówek: od 29 lipca 2024 / przez portal kicket.com

 

Czas trwania: 240 minut (z przerwą kawową)

Wiek uczestników: 12+

Publikacja wydana w języku polskim

 

 

 

OPIS E-BO­OKA

 

E-book „Eko­lo­gie kul­tu­ry II. Edukacja” po­wstał w wy­ni­ku za­pi­su roz­mów, pod­czas pa­ne­lu dys­ku­syj­ne­go „Eko­lo­gie Kul­tu­ry”, któ­ry od­był się 26 sierp­nia 2023 w ra­mach Mię­dzy­na­ro­do­we­go Fe­sti­wa­lu Te­atral­ne­go Re­tro­per­spek­ty­wy 2023: GENERACJE. Z ini­cja­ty­wy ku­ra­to­ra tego wy­da­rze­nia - Ja­nu­sza Ada­ma Bie­drzyc­kie­go - do pa­ne­lu za­pro­si­li­śmy spe­cja­li­stów, prak­ty­ków i teo­re­ty­ków z róż­nych śro­do­wisk na­uko­wych i ar­ty­stycz­nych, któ­rzy dzia­ła­ją na rzecz zmia­ny pa­ra­dyg­ma­tu eko­lo­gicz­ne­go. Pa­nel mo­de­ro­wa­ł Stanisław Godlewski. Za re­dak­cję e-bo­oka odpowiedzialna jest Zofia Smolarska.

 

Edu­ka­cja jest jed­nym z naj­waż­niej­szych na­rzę­dzi do kształ­to­wa­nia po­staw oby­wa­tel­skich i pod­no­sze­nia świa­do­mo­ści eko­lo­gicz­nej. Jed­nym z istot­nych obo­wiąz­ków in­sty­tu­cji kul­tu­ry jest wła­śnie edu­ka­cja, a w świe­tle po­stę­pu­ją­cej de­gra­da­cji śro­do­wi­ska przy­rod­ni­cze­go, wy­wo­ła­nej czyn­ni­ka­mi an­tro­po­ge­nicz­ny­mi - tak­że edu­ka­cja eko­lo­gicz­na. Pro­blem za­ni­ku bio­róż­no­rod­no­ści na Zie­mi i wy­czer­py­wa­nie się jej za­so­bów, wy­ma­ga od nas wszyst­kich zmia­ny po­staw i za­cho­wań, a tak­że zde­cy­do­wa­ne­go zwro­tu w my­śle­niu. 

 

W jaki spo­sób na­ma­wiać nowe po­ko­le­nie do zmia­ny pa­ra­dyg­ma­tu, prze­war­to­ścio­wań i kon­kret­nych dzia­łań? Jak wcze­śnie po­win­ni­śmy włą­czać edu­ka­cję eko­lo­gicz­ną do pro­ce­su kształ­ce­nia mło­dych lu­dzi? Ja­kie są sku­tecz­ne me­to­dy edu­ka­cyj­ne, któ­re po­le­ga­ją nie tyl­ko na atrak­cyj­nym prze­ka­zy­wa­niu in­for­ma­cji, ale tak­że wy­ra­bia­ją nowe po­sta­wy i sku­tecz­nie za­chę­ca­ją do przyj­mo­wa­nia od­mien­nych wzor­ców? Gro­no spe­cja­li­stek i spe­cja­li­stów - twórców e-booka “Ekologie kultury II. Edukacja” - udziela odpowiedzi na te istotne pytania.

 

 

IN­FOR­MA­CJE O TWÓR­CACH

 

Ja­nusz Adam Bie­drzyc­ki - ak­tor, tan­cerz, cho­re­ograf, in­struk­tor te­atral­ny, re­ży­ser. Ab­sol­went Wy­dzia­łu Hu­ma­ni­stycz­ne­go, spe­cja­li­za­cja: Kul­tu­ro­znaw­stwo, Folk­lo­ry­sty­ka i Et­no­lo­gia, Te­atro­lo­gia i Fil­mo­znaw­stwo na Uni­wer­sy­te­cie Ma­rii Cu­rie Skło­dow­skiej w Lu­bli­nie. Ab­sol­went Za­rzą­dza­nia Kul­tu­rą, In­sty­tu­tu Teo­rii Li­te­ra­tu­ry, Te­atru i Sztuk Au­dio­wi­zu­al­nych Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go. Uczest­nik kur­su “Pe­da­gog w Te­atrze” or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go w War­sza­wie. Współ­za­ło­ży­ciel i czło­nek Te­atru CHO­REA. Sty­pen­dy­sta Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go w la­tach: 2010 i 2014, a tak­że Urzę­du Mia­sta Ło­dzi w la­tach: 2013, 2017 i 2022. Współ­twór­ca pod­ręcz­ni­ka “Tre­ning fi­zycz­ny ak­to­ra - od dzia­łań in­dy­wi­du­al­nych do ze­spo­łu” (2015), stwo­rzo­ne­go we współ­pra­cy z PWS­FTViT, przy wspar­ciu NI­MiT.  Od 2007 roku in­struk­tor i edu­ka­tor w Fa­bry­ce Sztu­ki, au­tor wie­lu warsz­ta­tów i pro­jek­tów edu­ka­cyj­nych dla dzie­ci, mło­dzie­ży i do­ro­słych. Po­my­sło­daw­ca i re­ali­za­tor cy­klu warsz­ta­tów in­ter­dy­scy­pli­nar­nych “La­bo­ra­to­rium Kre­atyw­ne­go Dzia­ła­nia” (edy­cje: 2019, 2020, 2021). Za­ło­ży­ciel i li­der Se­nio­ral­no-Mło­dzie­żo­wej Gru­py Te­atral­nej CHO­REA. Od 2022 roku czło­nek Związ­ku Ar­ty­stów Scen Pol­skich. Ku­ra­tor spo­tkań dys­ku­syj­nych: “Eko­lo­gie Kul­tu­ry” w 2022 roku, oraz  “Eko­lo­gie Kul­tu­ry II. Edu­ka­cja” w 2023 roku.

 

Zofia Smolarska - teatrolożka, badaczka społeczna, doktora nauk o sztuce. Autorka książki „Rimini Protokoll. Ślepe uliczki teatru partycypacyjnego”. W latach 2017-2021 wykładała na Akademii Teatralnej w Warszawie. Autorka esejów, recenzji i artykułów naukowych drukowanych m.in. w „Teatrze”, „Nauce”, „Polish Theatre Journal”, „Theatre Forum” czy „Qualitative Sociology”. W pracy doktorskiej podjęła temat ekologii społecznej w teatrze, badając proces twórczy z perspektywy rzemieślników i innych pracowników warsztatów scenograficznych. Wraz z dr Kamilą Lewandowską badała natomiast kryteria oceny polskiej krytyki teatralnej i polskiego systemu wyższego szkolnictwa artystycznego. Obecnie mieszka w Krakowie, pracując jako redaktorka pism naukowych „Humanities” i „Social Sciences” w wydawnictwie MDPI.

 

Sta­ni­sław Go­dlew­ski - dok­tor nauk hu­ma­ni­stycz­nych, pra­cu­je w In­sty­tu­cie Sztu­ki PAN. Kry­tyk te­atral­ny, re­dak­tor „Pa­mięt­ni­ka Te­atral­ne­go". Zaj­mu­je się hi­sto­rią te­atru XX wie­ku i te­atrem współ­cze­snym.

 

Anna Be­cher­ka (BE­CHANN) - upcyklingowa de­si­gner­ka, pro­jek­tant­ka i twór­czy­ni, wła­ści­ciel­ka mar­ki, ga­le­rii i pra­cow­ni ar­ty­stycz­nej BE­CHANN, miesz­czą­cej się w Art_in­ku­ba­to­rze w Fa­bry­ce Sztu­ki w Ło­dzi, w któ­rej po­wsta­ją no­wo­cze­sne ob­ra­zy, lam­py, bi­żu­te­ria i tor­by, kre­owa­ne z pa­sji do prze­twa­rza­nia i od­kry­wa­nia no­wych za­so­bów. Z “pa­sji two­rze­nia z tego, co jest”. Wy­ko­naw­czy­ni ory­gi­nal­nych pro­duk­tów, ze sta­rych, nie­po­trzeb­nych przed­mio­tów, głów­nie z bez­u­ży­tecz­nych prze­wo­dów i ka­bli. Dzia­ła­ją­ca w zgo­dzie za­sa­da­mi Zero Wa­ste. Ab­sol­went­ka Stu­diów Po­dy­plo­mo­wych Aran­ża­cji Wnętrz na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Ło­dzi. Jej twór­czość to upcyc­ling i re­cyc­ling w jed­nym. Od­naj­du­je pięk­no i nowe funk­cjo­nal­no­ści nie­po­trzeb­nych przed­mio­tów. Daje im dru­gie, nowe ży­cie. Łą­czy ko­lo­ry, struk­tu­ry w no­wo­cze­sne kształ­ty i for­my. Prze­twa­rza­jąc to co jest, od­kry­wa ob­fi­tość nie­do­ce­nio­nych za­so­bów. Dzie­li się tym, pro­wa­dząc warsz­ta­ty, two­rząc, pre­zen­tu­jąc i sprze­da­jąc swo­je pra­ce. Tym sa­mym wpro­wa­dza zmia­nę w spo­so­bie ży­cia. Prze­twa­rza set­ki me­trów zu­ży­tych ka­bli, aby nadać im od­mien­ną for­mę i war­tość. Jest to dzia­ła­nie pro­eko­lo­gicz­ne, z uwa­gi na wy­ko­rzy­sta­nie za­le­wa­ją­cych nas kom­pu­te­ro-śmie­ci, wska­zu­ją­ce na to, że ist­nie­je moż­li­wość two­rze­nia bi­żu­te­rii, przed­mio­tów wy­po­sa­że­nia wnętrz, czy też co­dzien­ne­go użyt­ku, na ba­zie su­row­ców zde­fi­nio­wa­nych przez nas jako „śmie­ci”. Chce, aby jej pra­ce za­chę­ca­ły do zmia­ny sche­ma­tu po­strze­ga­nia od­pa­dów jako bez­u­ży­tecz­ne­go su­row­ca, po­ka­zu­jąc, że kre­acja jest moż­li­wa na ba­zie ist­nie­ją­cych struk­tur, gdzie gra­ni­cą jest tyl­ko wy­obraź­nia. 

Jej pra­ce zo­sta­ły do­ce­nio­ne w kon­kur­sie Eco­Ma­de w 2016 roku, or­ga­ni­zo­wa­nym przez Aka­de­mię Sztuk Pięk­nych w Ło­dzi. Se­ria prac „Nowe Po­łą­cze­nia” zdo­by­ła pierw­sze miej­sce i na­gro­dę spe­cjal­ną od Ca­nal+. Lau­re­at­ka wy­róż­nie­nia w kon­kur­sie Mo­do­po­lis, dla pro­jek­tan­tów i pro­jek­tan­tek mody zrów­no­wa­żo­nej. Zdo­byw­czy­ni ty­tu­łu “De­si­gner of the month” przy­zna­wa­ne­go przez “EKO DEKO” - in­no­wa­cyj­ną plat­for­mę recyklingową. Współ­twór­czy­ni pra­cow­ni warsz­ta­to­wej “DOM Prze-Twór­ców”, w Ośrod­ku Sztu­ki w Miej­skiej Stre­fie Kul­tu­ry w Ło­dzi. De­dy­ko­wa­na ar­tyst­ka na te­go­rocz­nym XIV Bien­na­le we Flo­ren­cji. Jej pra­ce były po­ka­zy­wa­ne: na wy­sta­wie on­li­ne w ga­le­rii Ar­te­bi­na­ria we Flo­ren­cji, na wy­sta­wie “Eks­pe­ry­men­ty” or­ga­ni­zo­wa­nej przez Ar­te­xper­ti­se - Ga­le­rię Sztu­ki Współ­cze­snej we Flo­ren­cji, na wy­sta­wie kon­kur­so­wej “Mło­dzi na start” w ra­mach Gdy­nia De­sign Days, na wy­sta­wie “Od­zy­ska­ne” w Ga­le­rii Huta Sztu­ki w ra­mach wy­da­rzeń “Sztu­ka do rze­czy - De­sign w Kra­ko­wie”. Wy­bra­ne pra­ce zo­sta­ły za­kwa­li­fi­ko­wa­ne do pu­bli­ka­cji w książ­ce “Bru­xel­les Art Vue Vo­lu­mes of Dark­ness 2021”. O mar­ce BE­CHANN pi­sa­ły ma­ga­zy­ny: “For­bes”, “LIFE IN”, “Puls Biz­ne­su”, “Łódź Kreu­je In­no­wa­cje”, “Plast Echo”. Wy­ro­by BE­CHANN uzy­ska­ły Cer­ty­fi­kat Rę­ko­dzie­ła Ar­ty­stycz­ne­go w Ogól­no­pol­skim Ce­chu Rze­mieśl­ni­ków i Ar­ty­stów.

 

Pa­weł Błęc­ki - uro­dzo­ny w Gdań­sku. Fo­to­graf, rzeź­biarz, au­tor obiek­tów i in­sta­la­cji. Dok­to­rant na ASP w Kra­ko­wie (w pra­cow­ni dr hab. Iwo­ny Dem­ko). Ab­sol­went In­ter­me­diów na Uni­wer­sy­te­cie Ar­ty­stycz­nym w Po­zna­niu (dy­plom u prof. Pio­tra Kur­ki) oraz Fo­to­gra­fii na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Gdań­sku. Stu­dio­wał rów­nież ar­che­olo­gię i kul­tu­ro­znaw­stwo na Uni­wer­sy­te­cie Gdań­skim oraz fo­to­gra­fię w Szko­le Fil­mo­wej FAMU w Pra­dze. W swo­ich pra­cach po­ru­sza te­ma­ty spo­łecz­ne, eko­lo­gicz­ne i po­li­tycz­ne, ta­kie jak kon­sump­cjo­nizm, rę­ko­dziel­nic­two czy ar­te­te­ra­pia. Ini­cja­tor dzia­łań warsz­ta­to­wo-par­ty­cy­pa­cyj­nych, w któ­rych od­twa­rza tra­dy­cyj­ne tech­ni­ki rę­ko­dziel­ni­cze i osa­dza je we współ­cze­snym kon­tek­ście. Współ­twór­ca ko­lek­ty­wu aty­stycz­no-ba­daw­cze­go Biu­ro Wspól­nej Ak­tyw­no­ści, zaj­mu­ją­ce­go się zrów­no­wa­żo­ną pro­duk­cją oraz do­stęp­no­ścią w polu sztu­ki. Współ­za­ło­ży­ciel gru­py Wspól­no­ta Mię­dzy­ga­tun­ko­wa+ o cha­rak­te­rze ar­ty­wi­stycz­no-eko­lo­gicz­nym. Na­le­żał do ko­lek­ty­wu ar­ty­stycz­ne­go Zbiór Pu­sty. Jego pra­ce były po­ka­zy­wa­ne na wy­sta­wach in­dy­wi­du­al­nych, m.in.: w Cen­trum Sztu­ki Współ­cze­snej Łaź­nia w Gdań­sku, w Pań­stwo­wej Ga­le­rii Sztu­ki w So­po­cie, w Ga­le­rii Miej­skiej BWA w Byd­gosz­czy, w Ga­le­rii EL w El­blą­gu oraz na wy­sta­wach zbio­ro­wych, m.in.: w Cen­trum Rzeź­by Pol­skiej w Oroń­sku, w BWA w Zie­lo­nej Gó­rze, w BWA w Tar­no­wie, w BWA we Wro­cła­wiu, w Ga­le­rii La­bi­rynt w Lu­bli­nie. Roz­wi­ja­jąc swo­ją prak­ty­kę ar­ty­stycz­no-ba­daw­czą uczest­ni­czył m.in. w pro­gra­mie men­tor­skim Stu­dio Mi­strzy­ni Jo­an­ny Raj­kow­skiej, brał udział w re­zy­den­cji ar­ty­stycz­nej w Cen­trum Rzeź­by Pol­skiej w Oroń­sku oraz był współ­ku­ra­to­rem wy­sta­wy “Ma­gicz­ne za­aga­żo­wa­nie” w Ga­le­rii Miej­skiej Ar­se­nał w Po­zna­niu, na któ­rej po­ka­za­na zo­sta­ła twór­czość i ak­tyw­ność kil­ku­dzie­się­ciu osób z pola sztu­ki współ­cze­snej i ak­ty­wi­zmu ukie­run­ko­wa­ne­go na ochro­nę przy­ro­dy.

 

Aga­ta Kę­dzia (Te­atr Za­głę­bia) - pe­da­goż­ka te­atru, ani­ma­tor­ka kul­tu­ry, per­for­ma­tycz­ka. Stu­dio­wa­ła kul­tu­ro­znaw­stwo na Uni­wer­sy­te­cie Ślą­skim w Ka­to­wi­cach i per­for­ma­ty­kę na Uni­wer­sy­te­cie Ja­giel­loń­skim w Kra­ko­wie. Jako au­tor­ka kon­cep­cji, ko­or­dy­na­tor­ka i pro­wa­dzą­ca za­ję­cia, współ­two­rzy pro­jek­ty z za­kre­su pe­da­go­gi­ki te­atru w Te­atrze Za­głę­bia w So­snow­cu. Pi­sze ar­ty­ku­ły, tro­pi związ­ki po­mię­dzy sztu­ką i edu­ka­cją, współ­two­rzy pro­jek­ty twór­cze ak­ty­wi­zu­ją­ce dzie­ci, mło­dzież i do­ro­słych. Mi­ło­śnicz­ka te­atru two­rzo­ne­go z my­ślą o mło­dej wi­dow­ni. Za pra­cę „Trud­na sztu­ka do­ra­sta­nia. Wy­da­rze­nia per­for­ma­tyw­ne dla na­sto­let­niej pu­blicz­no­ści” otrzy­ma­ła III na­gro­dę w kon­kur­sie na naj­lep­szą pra­cę ma­gi­ster­ską z za­kre­su wie­dzy o te­atrze, or­ga­ni­zo­wa­nym przez In­sty­tut Te­atral­ny w War­sza­wie (2021). Współ­au­tor­ka spek­ta­kli: “spek­takl, któ­ry nie po­wstał” (pre­mie­ra w In­sty­tu­cie im. J. Gro­tow­skie­go w 2021), “mu­si­my już koń­czyć” (pre­mie­ra w lo­ka­lu w By­to­miu w 2022).

 

Te­atr Za­głę­bia - jest sa­mo­rzą­do­wą in­sty­tu­cją ar­ty­stycz­ną. Jego mi­sją jest dba­nie o roz­wój kul­tu­ral­ny miesz­kań­ców re­gio­nu po­przez two­rze­nie i pre­zen­ta­cję spek­ta­kli te­atral­nych oraz re­ali­zo­wa­nie dzia­łań o cha­rak­te­rze edu­ka­cyj­no-spo­łecz­nym. Każ­de wy­da­rze­nie jest wy­jąt­ko­wym spo­tka­niem z wi­dza­mi. To je­den z nie­wie­lu te­atrów Pol­sce, któ­ry tak dużą wagę przy­kła­da do roz­wi­ja­nia re­flek­sji na te­mat eko­sys­te­mów, w któ­rych funk­cjo­nu­je. Po­przez co­dzien­ne prak­ty­ki po­dej­mo­wa­ne w miej­scu pra­cy, ze­spół Te­atru Za­głę­bia pra­gnie mi­ni­ma­li­zo­wać ne­ga­tyw­ny wpływ na naj­bliż­sze śro­do­wi­sko - na­tu­ral­ne i spo­łecz­ne.

 

Mał­go­rza­ta Świ­de­rek (Ośro­dek Dzia­łań Eko­lo­gicz­nych “Źró­dła”) - współ­za­ło­ży­ciel­ka i pre­ze­ska za­rzą­du Ośrod­ka Dzia­łań Eko­lo­gicz­nych “Źró­dła”. W “Źró­dłach” od za­wsze zaj­mu­je się edu­ka­cją. Obec­nie przede wszyst­kim od­po­wia­da na py­ta­nia współ­pra­cow­ni­czek i współ­pra­cow­ni­ków, szko­li edu­ka­to­rów i na­uczy­cie­li, two­rzy ma­te­ria­ły dy­dak­tycz­ne, wy­my­śla pro­jek­ty i pro­gra­my edu­ka­cyj­ne. Au­tor­ka i współ­au­tor­ka po­nad 50 pu­bli­ka­cji z za­kre­su edu­ka­cji eko­lo­gicz­nej i edu­ka­cji glo­bal­nej. Kie­ru­je Ośrod­kiem Edu­ka­cji i Kul­tu­ry Eko­lo­gicz­nej. Ab­sol­went­ka an­tro­po­lo­gii spo­łecz­nej, po­chło­nę­ła ją edu­ka­cja glo­bal­na. W wol­nych chwi­lach szy­je brosz­ki z fil­cu, wy­ci­na z gu­mek stem­ple i na­pi­sy z ga­zet, cho­dzi po le­sie, czy­ta.

 

Ośro­dek Dzia­łań Eko­lo­gicz­nych “Źró­dła” - od 25 lat zaj­mu­je się sze­ro­ko ro­zu­mia­ną edu­ka­cją eko­lo­gicz­ną, przy­rod­ni­czą, glo­bal­ną i oby­wa­tel­ską. Mi­sją “Źró­deł” jest sta­łe zwięk­sza­nie stop­nia świa­do­mo­ści eko­lo­gicz­nej spo­łe­czeń­stwa, po­przez ak­tyw­ną edu­ka­cję, re­ali­zo­wa­ną głów­nie po­przez warsz­ta­ty dla dzie­ci i mło­dzie­ży, szko­le­nia dla na­uczy­cie­li i edu­ka­to­rów, edu­ka­cję te­re­no­wą, ogól­no­pol­skie pro­jek­ty in­for­ma­cyj­ne. Dzie­li­my się na­szym do­świad­cze­niem pro­wa­dząc szko­le­nia dla na­uczy­cie­li i edu­ka­to­rów oraz szko­ły tre­ne­rów, two­rząc i wy­da­jąc ma­te­ria­ły edu­ka­cyj­ne, wspie­ra­jąc inne or­ga­ni­za­cje i in­sty­tu­cje w two­rze­niu i re­ali­zo­wa­niu pro­gra­mów edu­ka­cyj­nych, lob­bu­jąc na rzecz lep­szej edu­ka­cji, ini­cju­jąc pro­jek­ty i dzia­ła­nia ta­kie jak np. ogól­no­pol­ski Dzień Pu­stej Kla­sy. Ba­da­my i ana­li­zu­je­my do­stęp­ność i ja­kość edu­ka­cji eko­lo­gicz­nej i glo­bal­nej oraz pi­sze­my re­ko­men­da­cje. Łą­czy­my edu­ka­to­rów i wy­mie­nia­my się wie­dzą. Za­pra­sza­my do wspól­ne­go dzia­ła­nia.