rps 21 v2.08.22 panel ekologie kultury fot. agnieszka cytacka 42
rps 21 v2.08.22 panel ekologie kultury fot. agnieszka cytacka 24
Strona główna / Wydarzenia / Spotkania / Spotkanie dyskusyjne "Ekologie Kultury IV. Ekologia miejska"

Spotkanie dyskusyjne "Ekologie Kultury IV. Ekologia miejska"

 

Spotkanie dyskusyjne “Ekologie Kultury IV. Ekologia miejska”

Kurator: Janusz Adam Biedrzycki

Prowadzenie: Zofia Smolarska

Goście: Magdalena Gałkiewicz, Marcin Gawroński, Kasper Jakubowski, Kinga Zinowiec - Cieplik

 

Data: 25 sierpnia 2024 / niedziela

Godzina: 12:00-16:00

Miejsce: Sala C_101, Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3

Wstęp: bezpłatny / konieczna wcześniejsza rezerwacja bezpłatnych wejściówek

Rezerwacja bezpłatnych wejściówek: od 29 lipca 2024 / przez portal kicket.com

 

Czas trwania: 240 minut (z przerwą kawową)

Wiek uczestników: 12+

Panel dyskusyjny prowadzony będzie w języku polskim

 

 

 

OPIS SPOTKANIA

 

Podczas kolejnej edycji „Ekologii Kultury” chcielibyśmy skupić się wokół interdyscyplinarnego pojęcia „ekologii miejskiej”. W czasie spotkania dyskusyjnego chcemy poruszyć tematy nadużywania przyrody w mieście i braku rozwiązań na wsparcie natury w rejonach zurbanizowanych. W dobie tak szybkiego rozwoju cywilizacyjnego i w obliczu katastrofy klimatycznej, chcemy podzielić się dobrymi praktykami, doświadczeniem, wielowymiarowym podejściem do rozwiązań proekologicznych w miastach, które stały się nieodzownym elementem krajobrazu. Celem ekologii miejskiej jest próba osiągnięcia równowagi pomiędzy kulturą ludzką, a środowiskiem naturalnym. Chcemy zadać pytanie zaproszonym specjalistom/kom, aktywistom/kom, urzędnikom/urzędniczkom miejskim czy Łódź może być miejscem przyjaznym naturze.

 

 

INFORMACJE O UCZESTNIKACH

 

Ja­nusz Adam Bie­drzyc­ki - ku­ra­tor spo­tka­nia. Ak­tor, tan­cerz, cho­re­ograf, in­struk­tor te­atral­ny, re­ży­ser. Ab­sol­went Wy­dzia­łu Hu­ma­ni­stycz­ne­go, spe­cja­li­za­cja: Kul­tu­ro­znaw­stwo, Folk­lo­ry­sty­ka i Et­no­lo­gia, Te­atro­lo­gia i Fil­mo­znaw­stwo na Uni­wer­sy­te­cie Ma­rii Cu­rie Skło­dow­skiej w Lu­bli­nie. Ab­sol­went Za­rzą­dza­nia Kul­tu­rą, In­sty­tu­tu Teo­rii Li­te­ra­tu­ry, Te­atru i Sztuk Au­dio­wi­zu­al­nych Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go. Uczest­nik kur­su “Pe­da­gog w Te­atrze” or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Ra­szew­skie­go w War­sza­wie. Współ­za­ło­ży­ciel i czło­nek Te­atru CHO­REA. Sty­pen­dy­sta Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go w la­tach: 2010 i 2014, a tak­że Urzę­du Mia­sta Ło­dzi w la­tach: 2013, 2017 i 2022. Współ­twór­ca pod­ręcz­ni­ka “Tre­ning fi­zycz­ny ak­to­ra - od dzia­łań in­dy­wi­du­al­nych do ze­spo­łu” (2015), stwo­rzo­ne­go we współ­pra­cy z PWS­FTViT, przy wspar­ciu NI­MiT.  Od 2007 roku in­struk­tor i edu­ka­tor w Fa­bry­ce Sztu­ki, au­tor wie­lu warsz­ta­tów i pro­jek­tów edu­ka­cyj­nych dla dzie­ci, mło­dzie­ży i do­ro­słych. Po­my­sło­daw­ca i re­ali­za­tor cy­klu warsz­ta­tów in­ter­dy­scy­pli­nar­nych “La­bo­ra­to­rium Kre­atyw­ne­go Dzia­ła­nia” (edy­cje: 2019, 2020, 2021). Za­ło­ży­ciel i li­der Se­nio­ral­no-Mło­dzie­żo­wej Gru­py Te­atral­nej CHO­REA. Od 2022 roku czło­nek Związ­ku Ar­ty­stów Scen Pol­skich. Ku­ra­tor spo­tkań dys­ku­syj­nych: “Eko­lo­gie Kul­tu­ry” w 2022 roku, oraz  “Eko­lo­gie Kul­tu­ry II. Edu­ka­cja” w 2023 roku.

 

Zofia Smolarska - teatrolożka, badaczka społeczna, doktora nauk o sztuce. Autorka książki „Rimini Protokoll. Ślepe uliczki teatru partycypacyjnego”. W latach 2017-2021 wykładała na Akademii Teatralnej w Warszawie. Autorka esejów, recenzji i artykułów naukowych drukowanych m.in. w „Teatrze”, „Nauce”, „Polish Theatre Journal”, „Theatre Forum” czy „Qualitative Sociology”. W pracy doktorskiej podjęła temat ekologii społecznej w teatrze, badając proces twórczy z perspektywy rzemieślników i innych pracowników warsztatów scenograficznych. Wraz z dr Kamilą Lewandowską badała natomiast kryteria oceny polskiej krytyki teatralnej i polskiego systemu wyższego szkolnictwa artystycznego. Obecnie mieszka w Krakowie, pracując jako redaktorka pism naukowych „Humanities” i „Social Sciences” w wydawnictwie MDPI.